افق روشن
www.ofros.com

خالد اسدی از زندان آزاد شد


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                  شنبه ١۴ آبان ماه ١٣٩٠

خالد اسدی، از اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، روز چهارشنبه مورخ ١١/٨/١٣٩٠ پس از گذراندن دوران محكومیت خود از زندان آزد شد.
نامبرده در تاریخ ١٨ بهمن ١٣٨٧ پس از ۴ ماه باز داشت، از سوی دادگاه انقلاب مریوان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به سه سال و ١٠ ماه زندان محكوم شد كه با اعتراض به دادگاه تجدید نظر، حكم وی به دو سال و٨ ماه زندان تعزیزی تغییر یافت.
ما ضمن محكوم كردن، زندانی و دستگیری كارگران و فعالین كارگری، آزای خالد اسدی را به خانواده و دوستان وی تبریك می گوییم.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری - ١۴ آبان ١٣٩٠