افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران فضای سبز شهرداری اشنویه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                              شنبه ٢٨ آذر ۱٣٨٨

فضای سبز اشنویه دارای ١٦ نفر کارگر می باشد که ۴ نفر آنان قراردادی و ١٢ نفردیگر روز مزدهستند. هر ساله این ١٢ نفرکه متاهل می باشند، از اول فروردین ماه تا آخر آبان ماه به استخدام شهرداری در آمده و بعد از اواخر آبانماه، بدون هیچ گونه مزایا و حق بیمه ای از کار اخراج می شوند.ا
لازم به ذکر است که این کارگران تنها بر این اساس ، که بتوانند در دوره ای دیگر به سر کار باز گردند ازهر گونه شکایت یا اعتراضی خود داری میکنند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com

٢٦/٩/١٣٨٨