افق روشن
www.ofros.com

جان باختن کارگرنوجوان، اخراج کارگران

سد آزاد به تیر و احضار سه تن از فعالین کارگری


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      یکشنبه ۵ دیماه ١٣٨٩

جان باختن کارگرنوجوان ساختمانی در اثر سقوط روز دوشنبه ٨٩/١٠/٢٩ کارگر نوجوانی به نام قانع شریفی ساکن سنندج که در ساختمان در دست احداث بیمه ایران واقع در میدان آزادی سنندج مشغول به کار بود، متا سفانه به علت فراهم نبودن شرایط ایمنی، از طبقه چهارم این ساختمان سقوط کرد و دردم جان سپرد. ١ دی ١٣٨٩

--------------------

اخراج کارگران سد آزاد به تیر

پروژه سد آزاد به تیر که بین شهرهای سنندج مریوان قرار دارد با تعداد ١٢٠٠ کارگر بصورت قرار داد موقت مشغول بکار می باشد. مسئولین این سد طی یک ماه گذشته از تاریخ ٨٩/١٠/١ الی ٨٩/١٠/١ تعداد ٣٠٠ نفر از کارگران این پروژه را از کار اخراج کردند. طبق این خبر، بیشتر کارگران اخراجی در حدود ۵٢ نفر از قسمت خاک رس بوده، ٣۵ نفر از بخش کمپرسور، ١٧ نفر راننده بولدوزر، و سایرین از دیگر بخش ها می باشند. لازم به ذکر است که کارگران بصورت قراردادی مشغول به کار بوده و حدود ٣ ماه است که حقوق دریافت نکرده ا ند.

--------------------

احضار سه تن از اعضای کمیته هماهنگی شهرستان نقده به دادگاه

برابر گزارش رسیده از شهرستان نقده، روز ٨٩/١٠/٢٨ طی یک احضاریه کتبی، آقای عمر اسماعیل پور اهل شهرستان نقده و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جهت محاکمه در روز ١٣٨٩/١٠/١۵به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه احضار شد.
گزارش دیگر حاکی از آن است که آقایان ابراهیم اسماعیل پور و صدیق خسروی از دیگر اعضای کمیته هماهنگی نیز طی یک احضاریه جهت محاکمه در تاریخ ٨٩/١٠/٢٩ به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه احضار شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵ دی ١٣٨٩