افق روشن
www.ofros.com

صدورحکم برائت محمود صالحی پس از گذشت یکسال


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  دوشنبه ٩ فروردین ١٣٨٩

همانطور که مردم عزیز و کارگران اطلاع دارند، محمود صالحی در تاریخ ٢٠/١/٨٦ به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) سال ٨٣ در شهر سقز توسط نیروهای انتظامی دستگیرو دردادگاه تجدید نظر استان کردستان به یک سال زندان محکوم شد و برای سپری کردن زمان محکومیت خود به زندان سنندج انتقال یافت. پس از تحمل یکسال زندان و اتمام محکومیت ، قرار بود نامبرده در تاریخ ٣/١/٨٧ آزاد گردد . اما به علت شکایت اداره اطلاعات و مسئولان زندان مرکزی سنندج ، در تاریخ ٢٨/١٢/٨٧ از طرف دادیار،آقای مبارکی برای ایشان حکم بازداشت موقت صادر شد و محمود صالحی در اعتراض به این حکم اقدام به اعتصاب غذای خشک نمود و پس از سپری شدن ١٨ روز، محمود در تاریخ ١٨/١/٨٧ با قرار وثیقه ۴٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
دادگاهی محمود به اتهام تبلیغ علیه امنیت کشور از طریق انتشار مقاله در حمایت از کارگران خاتون آباد و پیام به دانشجویان در روز دانشجو در سال ١٣٨٧ در تاریخ ١٨/١/٨٧ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با ریاست قاضی حسن بابائی برگزار گردید.
سرانجام ، دادگاه پس از گذشت ٢٣ ماه، حکم برائت محمود صالحی را صادر نمود و در تاریخ ٧/١/٨٩ این حکم به محمود صالحی ابلاغ گردید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٧ فروردین ٨٩