افق روشن
www.ofros.com

تفتیش و بازرسی منزل مجید حمیدی و بی خبری از وضعیت وی

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                      دوشنبه ٢٨ دی ۱٣٨٨


بی خبری از وضعیت مجید حمیدی

با گذشت چند روز از دستگیری مجید حمیدی از فعالین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، هنوز خانواده اش از سرنوشت و محل بازداشت او اطلاعی ندارند و آنها تاکنون جواب روشنی دریافت نکرده اند.
در شرایطی مجید حمیدی در بازداشت بسر می برد که چند گلوله ناشی از ترور نافرجام او، هنوز در پشت سرش قرار داشته و از نظر جسمی در وضعیت نامساعدی قرار دارد. این فعال کارگری در تاریخ ٢٦/ ٧/ ١٣٨٦ در حالی که از منزل خارج می شد، توسط افراد ناشناس با شلیک چندین گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت. او بعد از مجروح شدن، در بیمارستان بستری شد، اما بنا بر تشخیص پزشکان و به دلیل قرار گرفتن گلوله ها در پشت سرش و تاثیر منفی جراحی روی عصب چشم و دهان، عمل جراحی او تاکنون به تعویق افتاده است.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری اعلام می کنیم که نگران سلامتی و وضعیت جسمی مجبد حمیدی هستیم و خواستار آزادی فوری این چهره محبوب شهر سنندج می باشیم و از همه تشکل ها و نهاد های کارگری و حقوق بشر می خواهیم که از هر طریق ممکن برای آزادی این فعال کارگری تلاش کنند. ٢٧/١٠/١٣٨٨

تفتیش و بازرسی منزل مجید حمیدی فعال کارگری

هماتطور که قبلا اعلام شد، مجید حمیدی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنکی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در بعد از ظهر روز پنجشنبه ٢٣ دی ماه ٨٨ از منزل خارج و تا ساعت انتشار این خبر، خانواده نامبرده ازوضعیت او بی خبر هستند.
طبق آخرین خبر رسیده در ساعت ١١ شب گذشته، مامورین اداره اطلاعات به بازرسی منزل مجید حمیدی پرداخته و کیس کامپیوتر او را با خود بردند. حامیان سر مایه می خواهند با ایجاد فضای رعب و و حشت و تعقیب و بازداشت کارگران و فعالین پیشرو جنبش کارگری، از روند مبارزه بر حق و رو به رشد جنبش طبقه کارگر ممانعت به عمل آورند. اما تاریخ مبارزه کارگری نشان از آن دارد که با سرکوب و زندان و دستگیری کارگران و فعالینش، نه تنها در عزم و اراده طبقاتی اش خللی وارد نخواهد شد، بلکه مصمم تر از گذشته در امر مبارزه طبقاتی گام بر خواهد داشت.
ما اعضای کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این حرکت ضد انسانی و ضد کارگری، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط مجید حمیدی و کلیه کارگران دربند می باشیم. ٢۵/١٠/١٣٨٨

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com