افق روشن
www.ofros.com

بازداشت مجید حمیدی از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                         جمعه ٢۵ دی ۱٣٨٨

بنا بر خبری که امروز پنج شنبه مورخ ٢۴/١٠/٨٨ به دست ما رسیده، مجید حمیدی از فعالین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری بازداشت گردید.
مجید حمیدی ظهر روز پنج شنبه از منزل خارج شده اما تا کنون به منزل مراجعه نکرده و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بر اساس شواهد، نامبرده توسط مامورین امنیتی دستگیر و بازداشت شده است.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت مجید حمیدی را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری این فعال کارگری هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۴/١٠/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com