افق روشن
www.ofros.com

!حادثه در حین کار

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ۵ آذر ۱٣٨٨

بر اساس گزارش رسیده به"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در چند روز گذشته ، داریوش مرادیان در حین انجام کار دچارحادثه شد. بر اساس این خبر، نامبرده در حین کار آرمو تور بندی در محله تکیه و چمن سنندج بر اثر اتصال برق سه فاز، دچار بر ق گرفتگی شده و بعد از مراجعه به بیمارستان ، متاسفانه دو دست وی از ناحیه آرنج و سه انگشت پای راست نامبرده قطع شده است .
هزینه در مانی وی در بیمارستان سنندج و تهران ۱۱میلیون تومان بوده که کار فر مای وی تنها مبلغ ۱ میلیون تومان از هزینه در مانی داریوش مرادیان را پرداخت کرده است .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۴/٩/٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com