افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از پارسیان در تهران و ادامه اعتراض کارگران نساجی کاشان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                شنبه ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠

گزارشی از گروه شرکتهای پارسیان در تهران

بر اساس گزارش رسیده، شرکتهای گروه پارسیان در تهران متشکل از پنج شرکت ( به نام های پارسیان نیروگاه، توسعه پست پارسیان، توسعه ریل پارسیان، پیمان خطوط گستر و کارخانه پارس صنعت پرند) است که در زمینه ایجاد پستهای برق و نیروگاه و خرید تجهیزات برقی فعالیت دارند.
این مجموعه حدود ۴٠٠ نفر پرسنل دارد. این شرکتها تا تابستان ١٣٨٩ متعلق به شرکت توانیر بودند که در تابستان توسط بخش خصوصی خریده شده است. در این مجموعه همه افراد به صورت قراردادهای با مدت معین مشغول به کار بوده اند (اکثرن یکساله) . مدیریت جدید در پی خرید شرکتها شروع به کاهش مزایای کارکنان مانند حق تحصیل فرزندان پرسنل، اضافه کاریها وپاداش ها، کاهش مرخصی های ذخیره کارکنان، همچنین برقراری جریمه های ساعتی برای ورود و خروج کارکنان نموده است. در پایان سال ١٣٨٩ مدیریت حدود ٣٠ نفر از پرسنل را تعدیل نیرو نمود.
در سال ١٣٩٠ هیچ کدام از مجموعه پنج شرکت گروه قراردادی با کارکنان نبسته اند و پرسنل حدد ٢ ماه است که بدون قرارداد کار و حقوق مشغول به کار هستند. مدیریت شرکت در اواخر اردیبهشت اقدام به ارائه قراردادهای موقت ٣ تا ٦ ماهه همراه با کاهش حقوق برای همه کارکنان نموده است. این کاهش حقوق شامل تمام سطوح دستمزدی شده است.
در بعضی از سطوح حقوقی، حقوق پیشنهادی مدیریت شرکت برای افراد با سابقه کار بالا حداقل دستمزد وزارت کار است. در پی این اقدام اکثریت کارکنان این مجموعه، متحدانه قراردادهای جدید را نپذیرفته اند و خواهان برقراری افزایش حقوق خویش مطابق قوانین وزارت کار در سال جدید هستند.

******************

تداوم تجمع و اعتراض کارگران شرکت نساجی کاشان

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، اعتراض کارگران نساجی کاشان همچنان ادامه دارد.
این گزارش حاکی است که کارگران شرکت نساجی کاشان پس از چندین ماه اعتراض، مجددا در محیط کارخانه، محوطه و در مقابل دفاتر اداری این شرکت، تجمع کرده‌اند.
لازم به ذکر است که کارگران این شرکت ٣٢ ماه است حقوق نگرفته اند و در اعتراض به این وضعیت، بارها تجمع کرده‌اند اما کارفرما هر بار تنها با پرداخت مبالغ ناچیز در حدود 50 هزار تومان، قصد خنثی کردن اعتراض کارگران را داشته است.
تجمع و اعتراض کارگران نساجی کاشان برای پرداخت حقوق معوقه خود کماکان ادامه دارد و فریب کاریهای کارفرما نتوانسته است که به اعتراض و تجمع کارگران پایان دهد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

شنبه ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠