افق روشن
www.ofros.com

کوروش و کیانوش گل محمدی آزاد شدند


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     سه شنبه ٦ مهر ١٣٨٩

بر اساس خبر رسیده ،کوروش و کیانوش گل محمدی از اعضای خانواده فعال کارگری در بند کاوه گل محمدی پس از ٢۴ ساعت بازداشت آزاد شدند.
لا زم به ذکر است که نا مبردگان در روز جمعه دوم مهر با زداشت و شنبه مورخ ٣ مهر تحویل دادگاه کامیاران شدند و پس از ٢۴ ساعت باز داشت آنها را آزاد کردند اما کاوه گل محمدی ، فعال کارگری همچنان در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان سنندج می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵ مهر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com