افق روشن
www.ofros.com

قرار وثیقه برای فعالین کارگری دستگیر شده در شهر بوکان

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   سه شنبه ١٨ اسفند ۱٣٨٨

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ٨٨/١٢ /١٧ سه فعال دستگیر شده در شهر بوکان به نام های عمر مینایی ، هادی تنومند و کریم فاتحی به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی دادگاهی شدند و در نتیجه قرار وثیقه ۵ میلیون تومانی برای آنان صادر شد . نامبردگان در تاریخ ٨٨/١٢ /١٦ توسط نیروهای دولتی دستگیر و روانه زندان شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨ اسفند ٨٨