افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از آروین ارفع پارس در بانه و مرگ دلخراش سه کارگر نقاش در مهاباد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 جمعه ٧ بهمن ماه ١٣٩٠

گزارشی از شرکت آروین ارفع پارس در بانه

بنا بر خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، کارکنان شرکت آروین ارفع پارس در بانه (یکی از پیمانکاران طرح مسکن مهر) حدود ٦ ماه است حقوق و مطالبات خود را دریافت ننموده اند.
در این شرکت حدود ١٨ کارگر، یک ناظر و ۴ مهندس مشغول به کار می باشند. کارگران شاغل در این شرکت اهل شهرهای نقده، اشنویه، بانه، مهاباد، سنندج می باشند. بر طبق این خبر تعدادی از کارگران به علت دریافت ننمودن حقوق خود، کار را رها کرده اند .

**************

مرگ دلخراش سه کارگر نقاش ساختمانی در محل کار در مهاباد

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، سه کارگر نقاش ساختمان به نام های «خسرو جان»، «لقمان مسعودی» و«سوران کوماسی» روز یکشنبه ٢/١١/١٣٩٠ پس از اتمام کار خود، شب را در محل کار می مانند و متأسفانه به دلیل گازگرفتگی هر سه نفر جان خود را از دست می دهند. یکی از این کارگران (خسرو جان) متاهل بوده و دارای یک دختر سه ساله است.
کمیته ی هماهنگی ضمن ابراز تسلیت به خانواده ی این کارگران، نبود شرایط ایمنی و استاندارد در محیط های کار را عامل این گونه حوادث برای کارگران می داند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ۶ بهمن ماه ١٣٩٠