افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران ژاوه برای چندمین بار و اعتصاب کارگران در سد داریان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      پنجشنبه ٣١ تیر ١٣٨٩


کارگران سد ژاوه برای چندمین بار متوالی دست به اعتصاب زدند

بنابر خبر دریافتی ، کارگران سد ژاوه برای چندمین بار متوالی دست به اعتصاب زدند. این کارگران در روزهای گذشته نیز به دنبال پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در تاریخ ١٦/۴/١٣٨٩ دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند که تا پرداخت نشدن حقوق خود به اعتصاب ادامه خواهند داد اما متا سفانه حقوق این کارگران تا به امروز پرداخت نشده و این کارگران مجدد از روز سه شنبه ٢٩/۴/١٣٨٩ به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه از حقوق شان دست از کار کشیدند. این کارگران برای احقاق حقوق خود پا فشاری میکنند واعلام کرده اند تا پرداخت نشدن حقوق به اعتصاب ادامه خواهند داد.

----------------

اعتصاب کارگران در سد داریان

طبق خبر رسیده کارگران شرکت "پایاپ کوثر" که در سد داریان پاوه مشغول به کار هستند در تاریخ ٢٨/۴/١٣٨٩ دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس این خبر ، ۵٠٠ نفر از کارگران شرکت پایاپ کوثر که در این سد مشغول به کار هستند به دلیل عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود از تاریخ ٢٨/۴/١٣٨٩ دست به اعتصاب زده وتا تاریخ دریافت این خبریعنی تا روز ٢٩/۴/١٣٨٩ اعتصاب این کارگران همچنان ادامه داشته است . لازم به ذکر است که "سد داریان" در ١۵ کیلومتری شهرستان پاوه واقع شده است .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com