افق روشن
www.ofros.com

فشارهای جدید بر نمایندگان کارگران هفت تپه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٨٩

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، دور جدیدی از فشار علیه کارگران اخراجی هفت تپه و نمایندگان کارگران این شرکت آغاز شده است.
دستگاه های امنیتی با همکاری اداره ی کار بر نمایندگان کارگران هفت تپه که مدت زیادی است از کار اخراج شده اند فشار می آورند تا با اعلام رضایت کتبی با تسویه حساب کامل با کارفرما اقدام به عقد قرارداد جدید کاری به مدت یک سال نمایند.بدین ترتیب قصد دارند تا این کارگران برای بازگشت به کار خود دیگر دست به هیچ گونه تلاشی نزنند و با وعده ی قرارداد و کار موقت یک ساله به طور کلی رابطه ی کارگری آنان را در ارتباط با مطالبات پیشین شان و به عنوان نماینده ی کارگران هفت تپه از میان بردارند.
از سویی دیگر حراست کارخانه ی هفت تپه به جمع تعدادی از کارگران در کارخانه حمله برده است و در حالی که این کارگران در حال جمع آوری کمک مالی برای همکاران اخراجی خود بوده اند آنان را مورد تهدید قرار داده و اجازه ی کمک رسانی کارگران به همکاران خود را ندادند.
علی نجاتی ، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی ،قربان علیپور، رضا رخشان و محمد حیدری مهر نمایندگان کارگران هفت تپه و اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران، مدت هاست که ضمن تحمل حبس از کار خود نیز اخراج شده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این اقدامات ضد کارگری خواهان بازگشت به کار فوری این کارگران اخراجی و پایان دادن هر چه زودتربه فشار های وارده بر تمامی کارگران و فعالین کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٠ بهمن ١٣٨٩