افق روشن
www.ofros.com

جواد اسماعیلی کارگر خباز و عضو انجمن صنفی خبازان سنندج دستگیر شد

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                         جمعه ٢٣ مرداد ۱٣٨٨

روز شنبه ١٦/۵/٨٨ جواد اسماعیلی (جواز کمیز) کارگر خباز و عضو انجمن صنفی خبازان سنندج در ساعت ٨ صبح در محل کارش دستگیر شد. لازم به ذکر است که نامبرده به مدت ٢٤ ساعت در اداره اطلاعات سنندج مورد باز جوئی قرار گرفت و بعد از ٢٤ ساعت به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد که هم اکنون در آن بازداشتگاه به سر می‌برد.
تا کنون دلیل بازداشت به نامبرده و خانوادی وی اعلام نشد است.
ما اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" دستگیری جواد اسماعیلی را محکوم و خواستار آزادی ایشان هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پنجشنبه ٢٢ مرداد ١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com