افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                           پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۹٢

به گزارش رسیده، امروز ٢۵ اردیبهشت ماه کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند . این اعتصاب به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نکردن افزایش دست مزدهای سال ٩٢ صورت گرفته است.
مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده است که ما توان مالی برای افزیش دستمزد با نرخ ٢۵ درصد را نداریم و تنها می توانیم ١٠ تا ١۵ درصد دستمزدها را افزایش دهیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٦ اردیبهشت ١٣٩٢