افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران سیرنگ کاسپین

قزوین و قائمشهر و اعتصاب کارگران نی بر نیشکر هفت تپه


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                              شنبه ١٢ فروردین ماه ١٣٩١

اخراج کارگران سیرنگ کاسپین قزوین و قائمشهر در آخرین روزهای سال ٩٠

در آخرین روزهای سال ٩٠ و در حالی که همه به نحوی به استقبال سال نو می رفتند دیو سیاه بیکاری به سراغ پرسنل مراکز پخش سیرنگ کاسپین قزوین و سیرنگ کاسپین قائمشهر آمد و به دنبال تعطیلی این دو شرکت ٧٠ نفر از کارکنان در آستانه سال نو بیکار شدند.
این دو شرکت اگرچه شرکت های مستقلی هستند اما در واقع مرکز پخش و زیر مجموعه گروه تولیدی اشی مشی می باشند که به بهانه زیان دهی و سود آور نبودن به راحتی تعطیل شدند. همه ساله در آخرین روزهای سال در این شرکت نیز نظیر بسیاری دیگر از شرکت ها تعدیل نیرو (اخراج) صورت می گیرد و کار گران و خانواده هایشان با معضل بیکاری رو به رو می شوند.

۱۱ فروردین ۱۳۹۱

*************

اعتصاب کارگران نی بر نیشکر هفت تپه

به گزارش رسیده به کمیته هماهنگی، بیش از ١٠٠٠ کارگر نی بر نیشکر هفت تپه از روز شنبه (۵ فروردین) تا دوشنبه
(٧ فروردین) به مدت سه روز دست به اعتصاب زده و در محل کمپ های نی بری تجمع کردند.
خواسته اصلی این کارگران اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل می باشد. شرایط کار این کارگران بسیار سخت و مشقت بار می باشد و آنان بعد از مدت کوتاهی اشتغال دچار بیماریهای ناشی از این شغل می گردند و یا در اثر حادثه دچار نقص عضو می گردند.
همچنین تعدادی از کارگران هفت تپه طی نامه ای به مدیریت خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند که از سال ٦٨ تا به کنون اجرا نشده است و اعلام کرده اند که اگر به زودی این طرح اجرا نشود دست به اعتصاب خواهند زد. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یکی از کارهایی بود که نمایندگان سندیکای نیشکر هفت تپه دنبال می کردند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۹ فروردین ۱۳۹۱