افق روشن
www.ofros.com

اخراج ۵ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                      یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨


اخراج ۵ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت

مهاباد بدنبال اعتراض به اخذ فرم ضمانت از سوی کارفرمای شرکت

روز دوشنبه ٢٨/١٠/٨٨ کارفرمای شرکت کشت و صنعت مهاباد با ابلاغ فرمی به کلیه کارگران وپرسنل این شرکت ازآنان میخواهد که هر کدام یک ضامن به شرکت معرفی کنند.
متن ضمانتنامه : با علم و اطلاع و آگاهی از سابقه خود و خانواده آقای ...... به شماره شناسنامه ....... ضمانت اخلاقی ؛ رفتاری و مالی ایشان را نموده و نظر به شناخت قبلی ؛ حاضر به ضمانت کلی نامبرده در صورت وارد نمودن هر گونه خسارت احتمالی ناشی از کم کاری و سهل انگاری و ترک کار و.......... طبق تشخیص شرکت میباشم و در این رابطه .... فقره سفته به ارزش 5 میلیون تومان به عنوان ضمانت در زمان ایام کارکرد نامبرده که به صورت روزمزد؛ قراردادی ؛ رسمی را امضا و تعهد مینمایم.
رور بعد یعنی ٢٩/١٠/٨٨ بیست و نه نفر از کارگران با امضای طوماری به شرح زیر نسبت به این خواست غیر قانونی و ضد کارگری از سوی کارفرمای شرکت ؛ اعتراض خود را اعلام میدارند.

خطاب به شورای اسلامی کشت و صنعت
رونوشت: اداره کار و امور اجتماعی مهاباد
کمیته هماهنگی جهت انتشار در سایت
موضوع: اعتراض به ضمانتنامه ابلاغ شده به کارگران
با توجه به اینکه:

اکثر ما کارگران و پرسنل شرکت؛ بالای ١٠- ١۵ سال سابقه کار درخشان در شرکت داریم و در این مدت نشان داده ایم که همواره شرکت و کلیه اموال و وسایل مربوط به ان را جزء اموال و دارایی خویش به حسلب اورده و در راستای ارتقا ء سطح کیفی ان ، از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننموده ایم و سالیان درازی است که صداقت خویش را نشان داده ایم و همچنین با توجه به اینکه ما کارگران کشت و صنعت زیر نظر اداره کار و قانون کار مشغول به کار هستیم ؛ و هیچ کجای قانون کار ماده ای مبنی بر اخذ ضمانتنامه مالی و کارمندی از کارگران و پرسنل تحت قانون کار ؛ قید نشده و بر اساس ماده٢٧ قانون کار هر گونه سهل انگاری و تخطی کارگر ؛ باید سلسله مراتب خویش را طی کرده و با درخواست کارفرما و در نهایت با تایید بازرس اداره کار مورد پیگیری قرار گیرد. لذا اقدام شرکت مبنی بر اخذ ضمانتنامه از کارگران خلاف قانون کار بوده و نتیجه ای جز ترس و نگرانی و بی اطمینانی کارگران و اینده انان در بر ندارد و ما امضا کنندگان ؛ مخالفت خود را با اخذ ضمانتنامه از سوی کارفرما اعلام میداریم.
بدنبال این اعتراض کارگران ؛ امروز ٣٠/١٠/٨٨ کارفرمای شرکت ، ۵ نفر از کارگران ، بنامهای محمد عبداله پور ، جعفر حسن زاده ، امیر صوفی بیرم، هیمن ناصری و فایق احمدی را از کار اخراج کرد .لازم به ذکر است که 3 نفر از این کارگران بیشتر از ١٠ سال سابقه کار در این شرکت را دارند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٧/١٠/١٣٨٨