افق روشن
www.ofros.com

کارگران خباز سنندج در صورت عدم

رسیدگی به وضعیتشان دست به اعتصاب خواهند زد

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ٣٠ مهر ۱٣٨٨

بر اساس گزارش رسیده، اگر فرمانداری و دیگر مسئولین استان به خواست کارگران خباز سنندج رسیدگی نکنند، آنان دست از کار خواهند کشید. کارگران خباز سنندج در راستای افزایش دستمزد خود و جمع آوری طوماری که به امضا بیش از ۴٠٠ نانوانی در شهر سنندج رسیده خواستار افزایش دستمزد خود شده اند.
در شهر سنندج ۴۵٠ واحد نانوائی ، سنگک ، لواشی و بربری موجود است که حداقل ۴۵٠٠ کارگر در این واحد ها مشغول به کار می باشند. کارگران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار آن شدند که با توجه به پائین بودن دستمزدها و عدم افزایش دستمزد در سال ٨٨، دستمزد آنان افزایش یابد اما تا کنون مسئولین استانی به این خواست هیچ گونه جوابی نداده اند.
کارگران در چندین جلسه خود که با فرماندار و استاندار در سنندج داشته اند متذکر شدند اگر تا پایان روز یکشنبه ٣ آبانماه به مطالبه قانونی آنان رسیدگی نشود و دستمزد آنان افزایش پیدا نکند تمامی ۴۵٠ واحد نانوائی در سطح شهر سنندج دست به اعتصاب خواهند زد.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از این خواست طبقاتی کارگران خباز حمایت کرده و از تمامی مردم سنندج می خواهیم در صورت اعتصاب کارگران خباز که در راستای افزایش دستمزد صورت میگیرد به هر شکلی که امکان دارد، همه با هم از مطالبات کارگران حمایت و آنان را در این کشمکش طبقاتی یاری رسانیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

چهارشنبه ٢٩ مهر ١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com