افق روشن
www.ofros.com

!اعتصاب کارگران شرکت جهاد نصر

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                            شنبه ٢٣ آبان ۱٣٨٨

طبق اخبار رسیده روز یک شنبه مورخ ۱۷/۸/۸۸ از ساعت ۷ تا ۸:۳۰ صبح کارگران و رانندگان شرکت جهاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مهر سنندج که ٢۵٠ نفر می باشند ، دست به اعتصاب زدند.
کارگران به دلیل اینکه مدت ۴ ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصمیم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندهی کنند. پس از اعتصاب کار فرمایان در جمع کارگران حاضر شده و تعهد دادند که تا روز چهار شنبه مطالبات آنان پرداخت خواهد شد
در روز چهارشنبه ٢٠/٨/٨٨ چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت ٧ تا ١٠ صبح دست به اعتصاب زدند. پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما ، آقایان حنیفی و نورزاد ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تهدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنها با تطمیع و پیشنهاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مهر ، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ها مر بوط به همین شرکت ، امتناع نمایند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند
در نهایت کار فرما به کارگران پیشنهاد داد تا آخر وقت روز چهارشنبه تمام مطالبات آنان پرداخت گردد اما تا کنون فقط حقوق یک ماه آنان پرداخت شده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢١/٨/٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com