افق روشن
www.ofros.com

احضار و دادگاهی چند تن دیگر از فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، فواد شبکی فرد عضو کمیته هماهنگی و از فعالین کارگری شهرستان سنندج به دادگاه احضار شد. برابر تماس تلفنی از دفتر شعبه ١٠۵ جزایی شهرستان سنندج ، فواد شبکی فرد باید روز شنبه مورخ ١۵/١٢/٨٨ خود را به آن شعبه ، جهت دادگاهی معرفی نماید.
همچنین روزسه شنبه ١١/١٢/٨٨ کاوه گل محمدی عضو کمیته هماهنگی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج باز پرسی شد واز نامبرده خواسته شد تا در تاریخ ١٧/١٢/٨٨ بازهم به این شعبه مراجعه نماید.
وآزاد منیرنیا از فعالین کارگری، عضو کمیته هماهنگی نیز پس از مراجعه به دادگاه ، در روز سه شنبه مورخ ١١/١٢/٨٨ از سوی منشی شعبه با خبر شد که پس از مدتی ، مجدد برای نامبرده احضاریه فرستاده خواهد شد.
شعیب صابری نیز ، یکی دیگر ازاعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس ازمراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از سوی رئیس شعبه باز پرسی شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣اسفند ٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com