افق روشن
www.ofros.com

احضار صدیق سبحانی و وفا قادری به دادگاه سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩

بنابر خبر رسیده به دست ما امروز دو شنبه ٢٨/۴/١٣٨٩ صدیق سبحانی و وفا قادری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری به دادگاه سنندج احضار و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع غیر قانونی در گلگشت سال١٣٨٨ در شعبه ۴ باز پرسی دادگاه سنندج مورد بازپرسی قرار گرفتند و از آنان آخرین دفاعیات اخذ گردید.
نامبردگان به همراه ١٢ نفر دیگر از فعالین کارگری به جرم شرکت در گلگشتی که در روز جمعه سیزدهم آذر ماه سال ١٣٨٨ ، در دفاع از کارگران زندانی تدارک دیده شده بود ، بازداشت شده و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته و روانه بازداشتگاه شدند همچنین قابل ذکر است که وفا قادری و صدیق سبحانی پس از تحمل دو هفته بازداشت در تاریخ ٢٢ آذر سال ١٣٨٨ با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شده و امروز مجدد برای آخرین دفاعیات به دادگاه سنندج احضار شدند.
ما اعضای کمیته هماهنگی، دستگیری، بازداشت و احضار فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٨ تیر ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com