افق روشن
www.ofros.com

احضار ٧ تن ازاعضای كمیته هماهنگی و

فعالین كارگری شهر اشنویه به دادگاه انقلاب ارومیه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                        جمعه ١١ تیر ١٣٨٩

بنابر خبر رسیده ، امروز ١١/۴/ ٨٩ شش نفر از اعضای كمیته هماهنگی به نامهای صمد احمدپور- رحمان تنها - رحمان ابراهیم زاده - فتاح سلیمانی - حسین پیروتی - عباس هاشم پور وهمچنین عیسی ابراهیم زاده از فعالین کارگری شهر اشنویه از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه احضار شدند و به آنها اعلام شد تا در تاریخ ٢/۵/٨٩ در این دادگاه حاضر شوند. قابل ذكر است كه نامبردگان سال گذشته از تاریخ ٨/١٢/٨٨ به مدت ١٢ روز در بازداشت زندان سپاه پاسداران واقع در ارومیه بودند ، سپس هر كدام با وثیقه ١٠ میلیون تومانی از زندان ازاد شدند. ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری احضارو بازداشت فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در بند می باشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١١ تیر١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com