افق روشن
www.ofros.com

احضار چند تن از فعالین کارگری به اداره اطلاعات کامیاران

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                         شنبه ٣١ مرداد  ۱٣٨٨

بر اساس گزارش رسیده، روزپنج‌شنبه ٢٩ مرداد ماه ۱٣٨٨ هفت تن از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی احضاریه‌ایی از طرف اداره اطلاعات شهرستان کامیاران دریافت کرده‌اند.
افشین ندیمی، کاوه گل محمدی، مهرداد صبوری، شعیب صابری و آزاد منیری‌نیا از اعضاء کمیته هماهنگی و دو تن دیگر از فعالین کارگری با نامهای رضا گلمحمدی و فاروق منیری‌نیا، احضاریه‌ای از طرف اداره اطلاعت شهرستان کامیاران دریافت کرده‌اند که بر اساس آن، نامبردگان باید روز سه‌شنبه مورخ ٤ شهریور ماه، خود را به اداره اطلاعات معرفی کنند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٩/ ۵ /۱٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com