افق روشن
www.ofros.com

احضار صمد احمد پور فعال کارگری به اداره اطلاعات اشنویه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                       سه شنبه ٢۴ آذر ۱٣٨٨


احضار فعال کارگری به اداره اطلاعات اشنویه

صمد احمد پورفعال کارگری و عضوکمیته هماهنگی روز دو شنبه مورخ ٢۴/٩/٨٨ به اداره اطلاعات اشنویه فراخوانده شد و پس از یک ساعت بازجویی او را آزاد کردند.
لازم به ذکراست که صمد احمد پور یکی از دستگیر شدگان اعضای کمیته هماهنگی درتاریخ ٢٨/١/٨٨ می باشد که درمنزل سید غالب حسینی در شهر سنندج به همراه سایر اعضای کمیته دستگیر شد و به مدت چندین ساعت مورد باز جویی قرا گرفت.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۴/٩/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com