افق روشن
www.ofros.com

احضار یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه ١٣٩٠ سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       شنبه ۴ تیرماه ١٣٩٠

یدالله قطبی از فعالین کارگری سرشناس و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و یکی از چهره های مورد اعتماد در سنندج که ۴٠ سال از عمر ٦٠ ساله خود را در راه تلاش برای احقاق حقوق کارگران و هم طبقه ای هایش صرف کرده، طی احضاریه ای که از طرف دادگاه انقلاب سنندج برای وی ارسال شده ،باید در تاریخ ٢٢ تیر ١٣٩٠ خود را به شعبه ٢ این دادگاه معرفی نماید.
لازم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به همراه سه تن دیگر از اعضای این کمیته به اداره اطلاعات احضار شدند، و پس از ١٢ روز بازداشت با قرار وثیقه های ۵٠ و ٣٠ میلیون تومانی از اداره اطلاعات آزاد شدند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی، خواهان توقف بی چون و چرای پیگرد های امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران دربند می باشد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

جمعه ٠٣ تیر ١٣٩٠