افق روشن
www.ofros.com

ادامۀ بازداشت همایون جابری و تهدیدغلامحسینی و خانواده و دوستانش


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       شنبه ٢٢ آبان ١٣٨٩

بر اساس خبری که به کمیته ی هماهنگی رسیده است ،مامورین اطلاعات در تماس های مکرری که با چند تن از کارگران شرکت واحد و نیز اعضای خانواده ی غلامرضا غلامحسینی داشته اند، با حالتی عصبی و تهدید امیز اعلام کرده اند کرده اند که با توجه به اینکه غلامحسینی با انان همکاری نکرده و اتهامات وارده مبنی بر ارتباط ( و یا ) مصاحبه با سازمان (و یا سازمان های ) مخالف حاکمیت را نپذیرفته است ممکن است مدتی در بازداشت بماند.این مامورین همچنین خانواده و همکاران غلامحسینی را تهدید کرده اند که مبادا با هیچ رسانه ای مصاحبه کنند و به هیچ وجه " حق" ندارند پیرامون دستگیری غلامرضا غلامحسینی اطلاع رسانی کنند.مامورین تهدید کرده اند که در صورت اطلاع رسانی افراد مصاحبه کننده را نیز دستگیر خواهند کرد.
از سویی همایون جابری ، دیگر کارگر شرکت واحد که در روز سه شنبه ١٨ آبانماه ٨٩ همراه با همسر غلامحسینی برای پیگیری از وضعیت و سرنوشت او به اطلاعات کرج مراجعه کرده بود دستگیر و به مکان نامعلومی روانه شده است.جابری در پاسخ مامورین امنیتی که پرسیده اند چرا به همراه همسر غلامحسینی به اطلاعات مراجعه کرده ، گفته است که همکار غلامحسینی است و وظیفه ی خود میدانسته که به همراهی خانواده ی غلامحسینی بشتابد.پس از این پرسش و پاسخ کوتاه همایون جابری با برخورد اهانت امیز مامور اطلاعاتی مواجه شده و سپس او را بازداشت کرده اند و تا کنون هیچ اطلاعی از وی به خانواده اش داده نشده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت دستگیری این دو کارگر زندانی و دیگر همکارشان رضا شهابی ،قویا خواهان آزادی بی قید و شرط انان و دیگر کارگران زندانی می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢١ آبان ١٣٨٩