افق روشن
www.ofros.com

ابلاغ حکم برائت فعالین کارگری شهر اشنویه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                سه شنبه ٢٦ مرداد ١٣٨٩

در ذیل عین متن دادنامه ای که به فعالین کارگری اشنویه ابلاغ شده را مشاهده می نمایید:
برابر دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧۴۴٢١١٠٠۴٩٢ مورخه ١٢/۵/٨٩ صاره از شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی ، آقایان حسین پیروتی ، فتاح سلیمانی، صمد احمد پور، رحمان تنها ، عباس هاشم پور، رحمان ابراهیم زاده و عیسی ابراهیم زاده با وکالت آقای فریدون احمدی که متهم بودند به فعالیت به نفع گروهک کومله و فعالیت به نفع آن گروهک با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و دفاعیات نامبردگان و وکیل ایشان که آنان عضو کومله نمی باشند و اگر کمیته کارگری هم در واقع وابسته به کومله باشد صرف شرکت در جلسه بدون اطلاع از اهداف آن به لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم نمی تواند مثبت بزه باشد بنابرین دادگاه به لحاظ فقدان دلیل اثباتی جرم مستندا به بند الف ماده ١٧٧ قانون آیین داد رسی کیفری حکم به برائت صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۵ مرداد ١٣٨٩