افق روشن
www.ofros.com

کارگران خباز سنندج امروز دست به اعتصاب زدند

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                           دوشنبه ۴ آبان ۱٣٨٨

کارگران خباز طی چنیدن مرحله مکاتبات و جلسات اداری با فر مانداری بر سر افزایش دستمزد و عدم رسیدگی به خواست انان با تصمیم جمعی به این نتیجه رسیدند که در تاریخ ۴ آبانماه دست به یک اعتصاب سراسری در سطح شهر سنندج خواهند زد.
با اعلام این خبر از طرف سندیکای کار گران خباز سنندج ، فر مانداری و نیرو های امینتی با تهدید کارگران که گویا عواملی در داخل شما رخنه کرده و این کار یک اغتشاش است ، با ایجاد فضای رعب و وحشت از اعتصاب انان جلوگیری بعمل اورند. نهایتا در روز شنبه ٢ آبانماه کارگران خباز تصمیم می گیرند که اعتصاب را به صورت مرحله ای ادامه دهند. به این ترتیب با مشورت جمعی به این نتیجه رسیدند که اولین حرکت اعتصابی خود را از روز دوشنبه ۴ آبانماه از ساعت ٦ صبح تا ساعت ٩ صبح به مدت ٣ ساعت ادامه دهند.
استانداری کردستان که از این تصمیم مطلع شده بود و در ساعات پایانی یکشنبه شب مورخ ٣ آبانماه نمایندگان کار فر مایان را به استانداری فرا می خواند و به انها می گوید که باید این اعتصاب صورت نگیرد و استانداری نامه مربوط به افزایش دستمزد ها را تنظیم و قرار شده است که از روز 5 شنبه اجرا شود.
نماینده کار فر مایان همان شب با نماینده کارگران خباز تماس گرفته و به انها اطلاع میدهند که این اعتصاب صورت نگیرد چرا که استاندار خود شخصا کار ها را پیگیری و تا روز ۵ شنبه افزایش دستمزد ها عملی خواهد شد. با توجه به این تصمیم و عقب نشینی استانداری در اخرین دقایق تعدای از کارگران این را حربه همیشگی کار فرمایان تشخیص دادند . طبق اخرین خبر موثق از ٤۵٠ واحد نانوائی در شهر سنندج ١۵٠ واحد از ساعت ٦ تا ساعت ٩ صبح دست از کار کشیده و عملا ١۵٠ واحد بر اساس تصمیم قبلی دست به اعتصاب زدند.
ما اعضای کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری ضمن حمایت از خواست کارگران ، این اقدام جسورانه کارگران را تبریک گفته و معتقدیم که طبقه کارگر تنها با نیرو و حمایت های مادی و معنوی خود و با ایجاد تشکل های مستقل و طبقاتی است که میتواند در راستای منافع خود گام بر دار.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۴/٨/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com