افق روشن
www.ofros.com

!دیوان عدالت اداری،علی نجاتی را اخراج کرد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٩

بر اساس خبر رسیده به کمیته هماهنگی، علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، که ٢٢ ماه پیش در پی بازداشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر واز کار اخراج شده بود، روز شنبه ٢٧ آذرماه ٨٩ دادنامه ی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید حکم اخراج خود را دریافت نمود.
نجاتی که پس از صدور حکم اخراج توسط هیات تشخیص و سپس هیات حل اختلاف اداره کار شوش، شکایت نامه ای به دیوان عدالت اداری در تهران تسلیم کرده بود پس از ١۴ ماه معطلی و در حالی که در تمام مدت ٢٢ ماهی که اخراج شده است، هیچ گونه حقوق بیکاری دریافت نکرده و نتیجتا در شرایط سخت معیشتی گذران زندگی نموده ، اکنون نیز تاییدیه حکم اخراج خود را توسط دیوان عدالت اداری دریافت نموده است.
این در حالی است که نامبرده اولین بار در پی اخراج خود، به هیات تشخیص اداره کار شهرستان شوش شکایت برده بود اما در اقدامی که حتا خارج از قوانین مرسوم اداری است، اداره کار به جای بررسی شکایت نجاتی، خود راسا اقدام به صدور حکم اخراج وی کرده بود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری این اقدام ضد کارگری را محکوم نموده و خواهان توقف فشار بر کارگران و فعالان کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٨ آذر ١٣٨٩