افق روشن
www.ofros.com

!فعالین کارگری در سنندج دادگاهی شدند

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                           جمعه ١٠ مهر ۱٣٨٨

امروز سه شنبه ٧/٧/١٣٨٨ ، هادی تنومند - حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدادی از اعضای "کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در دادگاه انقلاب سنندج داد گاهی شدند.
نامبردگان که در تاریخ ٢٨/١/١٣٨٨ همراه با دیگر دوستان خود در منزل غالب حسینی در سنندج دستگیر و بازداشت شدند، بعد از مراجعه به شهر خود در بوکان به اداراه اطلاعت احضار و مورد باز جوئی قرار گرفتند.
نهایتا نامبردگان در تاریخ ٣/۴/٨٨ از شهر بوکان به اداره اطلاعت سنندج انتقال داده شدند و ٨ روز در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجوئی قرار گفته و بعد از بازجوئی به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده شدند.
هادی تنومند - حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدای از فعالین کارگری بعد از 16 روز با قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.
در دادگاهی مورخ ٧/٧/١٣٨٨ که امروز در راس ساعت ١٢ تا ٣٠/١٣ دقیقه ادامه داشت بعد از قرائت حکم اتهام و دفاع نامبردگان، حکم برائت آنها صادر شد و پرونده مختومه اعلام گردید.
باز چاپ مطالب اين سايت فقط با ذکر منبع مجاز است

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ٧/٧/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com