افق روشن
www.ofros.com

گزارش کوتاهی از وضعیت کارگران نیروگاه برق سنندج

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                   پنجشنبه ١٢ شهریور ۱٣٨٨


گزارش ارسالی یکی از کارگران نیرو گاه برق

سنندج به کمیته هماهنگی ... که عین نوشته تقدیم میگردد.

گزارش رسیده از نیروگاه برق سنندج
آخرین وضعیت کارگران در نیروگاه برق قلیان شرکت پرهون طرح قسمت b-o-p . در این قسمت از نیروگاه ٣۵ نفر کارگر مشغول به کار هستند. در این کارگاه کارگران شامل هیچ کونه حق و حقوق قانونی بر اساس قوانین موجود کار نمی باشند. این کارگران برای اعتراض به این وضعیت چندین بار به اداره کار نامه نوشته و خواستار آن شدند که بازرس اداره کار جهت بررسی وضعیت کاری آنان به نیروگاه برق آمده تا از نزدیک با شرایط بغرنج کاری آنها شوند. اداره کار بلاخره بعد از چندین بار نامه نگاری با فرستادن بازرس موافقت کرد و با رئیس سازمان آقای محمودی ملاقاتی کرده اما هیچ گونه گزارشی از وضعیت کارگران نیروگاه تهیه نشد.
در روز شنبه مورخ ٧/٦/١٣٨٨ تعداد ١٦ نفر از ٣۵ نفر که در قسمت b-o-p بدلیل اینکه کار فرما دیگر بیمه آنها را رد نکرده بود اخراج شدند. ازتعداد ٣۵ نفر شاغل ، کار فرما تنها تعدای از کارگران را بیمه کرده است.. نیروگاه بعد از اخراج ، هنوز پول کارگران را پرداخت نکرده و هنوز بلاتکلیف می باشند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠/٦/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com