افق روشن
www.ofros.com

مراسم به مناسبت آزادی کورش بخشنده


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  یکشنبه ٣ مهرماه ١٣٩٠

کورش بخشنده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که به مدت ٢٢ روز در اطلاعات سنندج در بازداشت بود در تاریخ ٢٧ شهریور با قرار وثیقه ٧٠ میلیون تومانی آزاد شد.
به همین مناسبت از طرف اعضای کمیته هماهنگی و جمعی از فعالین کارگری شهرسنندج مراسمی به مناسبت آزادی وی برگزار شد. در این مراسم حاضرین با حلقه ی گل و ازادی کبوتر مراسم پرشوری برگزار کردند.
لازم به ذکر است که نامبرده در طول بازداشت در زندان انفرادی و در شرایط نامناسب زندانی بوده و همچنین مامورین امنیتی ساعت ١:٣٠بعد از ظهر و بدون اطلاع دادن به خانواده وی را در بیرون از شهر سنندج رها کرده بودند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۰