افق روشن
www.ofros.com

علی نجاتی و فواد کیخسروی آزاد شدند


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 جمعه ٢۴ اردیبهشت ١٣٨٩


آزادی علی نجاتی از زندان

طبق خبر ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری ،علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه امروز٢٠/٢/٨٨ ساعت ١٢ ظهر پس از گذراندن دوره ٦ ماه محکومیت ،از زندان آزاد شد.
ما اعضای کمیته هماهنگی، آزادی این فعال کارگری را به طبقه کارگر و خانواده وی تبریک گفته و آرزومندیم بازگشت این کارگر آگاه به جمع خانواده و کارگران هفت تپه عاملی باشد در جهت احقاق حقوق حقه آنان.

-------------------------

آزادی فواد کیخسروی

درمورخه ١٩/٢/١٣٨٩ساعت ٢٠:٣٠فواد کیخسروی فعال کارگری وعضو اتحادیه آزاد، با وثیقه ٢٠میلیون تومانی آزاد شد.
در زمان آزادی نامبرده، عده زیادی از مردم، خانواده ها و فعالین کارگری جهت استقبال از او در جلوی در زندان مرکزی سنندج تجمع کرده بودند. اما مامورین تذکر دادند که برای آزادی وی، اینجا تجمع نکنید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢١ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com