افق روشن
www.ofros.com

عادله چراغی آزاد شد


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                              پنجشنبه ۲٧ مهر ١٣٩١

به گزارش رسیده عادله چراغی همسر علیرضا عسگری، عصرروز چهارشنبه ٢٦ مهر با قرار کفالت آزاد شد. وی در تاریخ ٣ مهر ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ٢٠٩ اوین منتقل شده بود.
کمیته ی هماهنگی ضمن تبریک آزادی عادله چراغی، خواهان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٦ مهر ۱۳۹۱