افق روشن
www.ofros.com

آزادی خالد حسینی و نگرانی کارگران استراتوس برای از دست دادن کار

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                     یکشنبه ١٣ دی ۱٣٨٨

آزادی خالد حسینی عضو كمیته هماهنگی

خالد حسینی كه در تاریخ ١٣٨٨/١٠/١٢ ساعت ٧ صبح توسط نیروهای امنیتی در منزل دستگیر شده بود،پس از بازجوئی در ستاد امنیت ،ارجاع به دادگاه و با قرار وثیقه هفت میلیون و پانصد هزار تومانی درهمان روزآزاد شد.

نگرانی کارگران شرکت استراتوس برای از دست دادن کارشان

شرکت استراتوس سد مخزنی آزاد واقع در جاده مریوان (روستای به نیر ) در روز ١٣/٧/ ١٣٨٨ کل کارگران و رانندگان در قسمتهای مختلف سد که بیش از ٣٠٠ نفر میباشد را به بهانه نبودن بودجه به مرخصی اجباری به مدت یک هفته و بدون حقوق فرستاده و این موضوع باعث نگرانی کارگران شده است . بیشتر نگرانی کارگران و رانندگان این شرکت بین المللی که بیش از دو ماه است حقوق خود را نیز دریافت نکرده اند از تعطیلی دائمی شرکت و از دست دادن کارشان می باشد . لازم به ذکر است که تمامی کارگران شرکت نامبرده به صورت قرارداد موقت کار می کنند، که در صورت بیکار شدن ،هیچگونه مزایایی از جمله بیمه بیکاری به آن ها تعلق نمی گیرد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣/١٠/ ١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com