افق روشن
www.ofros.com

آزادی خسرو بوکانی، دستگیری فتاح سلیمانی و سه فعال کارگری در اشنویه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                        شنبه ٨ اسفند ۱٣٨٨


خسرو بوکانی آزاد شد

طبق خبر رسیده،خسرو بوکانی فعال کارگری ،عضوهیئت اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری آزاد شد.
بر اساس این خبر ،امروز ٨ اسفند ماه ١٣٨٨ ساعت ١٣ بعد از ظهر ،خسرو بوکانی با قرار کفالت از زندان آزاد شده است.
ما اعضای کمیته آزادی خسرو بوکانی را به خانواده وی و تمامی دوستان و کارگران تبریک گفته و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران و فعالین در بند می باشیم. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

------------------

فتاح سلیمانی دستگیر شد

طبق خبر رسیده ،امروز شنبه ٨٨/١٢/٨ فتاح سلیمانی ، فعال کارگری ،عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شد.
بر اساس این خبر امروز، مامورین اداره اطلاعات در ساعت ١۴ بعد از ظهر به منزل نامبرده در شهر اشنویه رفته و وی را باز داشت و به اداره اطلاعات آن شهر انتقال دادند. دستگیری فتاح سلیمانی زمانی صورت می گیرد که تنها یک ساعت از آزادی خسرو بوکانی ، دیگر عضو کمیته هماهنگی ... می گذرد.
ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری،بازداشت و تعقیب فعالین کارگری متشکل در این کمیته و دیگر فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این دستگیری ها و آزادی تمامی فعالین کارگری در بند از جمله فتاح سلیمانی می باشیم

------------------

دستگیری تعداد دیگری ازاعضای کمیته هماهنگی در شهر اشنویه

طبق خبر رسیده ،امروز شنبه ٨٨/١٢/٨ مجددا تعداد دیگری از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری توسط مامورین اداره اطلاعات اشنویه بازداشت شدند.
باز داشت شدگان عبارتند از ١- رحمان ابراهیم زاده ( عضو کمیته هماهنگی ...) ٢- رحمان تنها (عضو کمیته هماهنگی ...) ٣- عیسی ابراهیم زاده.
ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری و بازداشت فعالین کارگری را قویا محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری تمام بازداشت شدگان می باشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٨ اسفند ٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com