افق روشن
www.ofros.com

آزادی اسعد مولود زاده و آخرین خبر از وضعیت خسرو بوکانی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   سه شنبه ۴ اسفند ۱٣٨٨


اسعد مولود زاده آزاد شد!

اسعد مولود زاده فعال کارگری ،عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در تاریخ ١٠/١١/٨٨ در منزل خود واقع در روستای قلاتان از توابع نقده بازداشت شده بود ، در تاریخ ٨٨/١٢/١ با قرار کفالت آزاد شد.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک آزادی نامبرده ،خواهان آزادی کلیه فعالین کارگری هستیم.

٢ اسفند ٨٨

------------------

آخرین خبر از وضعیت خسرو بوکانی

خسرو بوکانی ،فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در تاریخ ٢٧/١١/٨٨ در منزل خود واقع در شهر نقده توسط مامورین اداره اطلاعات بازداشت شده ،امروز مورخ ٣/١٢/٨٨ تفهیم اتهام گردید.
بر اساس خبر رسیده نامبرده به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته است. وی بعد از تفهیم اتهام به زندان نقده انتقال داده شد. ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نامبرده و کلیه فعالین کارگری در بند هستیم.

٣ اسفند ٨٨

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com