افق روشن
www.ofros.com

اولین جلسه آموزشی ، در رابطه با حقوق متهم برگزار شد

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                           جمعه ١٠ مهر ۱٣٨٨


اولین جلسه آموزشی

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، در رابطه با حقوق متهم برگزار شد

بدنبال تشدید فشارها و احضار های متعدد اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، طی ما ه های اخیر، بخش آموزش کمیته هماهنگی ... جهت ارتقاء سطح آگاهی و آشنائی بیشتر اعضا و فعالین این کمیته، تصمیم به برگزاری یک رشته کلاس‌های آموزشی در رابطه با حقوق متهم (بر اساس مجموعه قوانین قضائی جمهوری اسلامی ایران) گرفت، که اولین جلسه آن در تاریخ ٩/٧/١٣٨٨ با حضور اعضای این کمیته و تنی چند از مهمانان، با موفقیت بر گزار گردید.
در این جلسه در رابطه با تعریف انواع جرائم و حقوق متهمین در مراحل مختلف دستگیری و باز جوئی و همچنین برگزاری دادگاه و نحوه بر خورد متهمین با این موارد توضیحاتی ارائه گردید. در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخی در رابطه با این موضوع بر گزار گردید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ٩/٧/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com