افق روشن
www.ofros.com

دستگیری اسعد مولود زاده و احضار افشین ندیمی به دادگاه انقلاب سنندج

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  دوشنبه ١٩ بهمن ۱٣٨٨

اسعد مولود زاده فعال کارگری ، دستگیر شد

اسعد مولود زاده فعال کارگری وعضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز پنجشنبه مورخ ١۵/١١/٨٨ توسط مامورین اداره اطلاعات بازداشت شد.
ساعت ٨ صبح ، مامورین اداره اطلاعات شهرستان نقده به منزل مسکونی وی واقع در روستای قلاتان مراجعه ، وی را بازداشت و به اداره اطلاعات ارومیه انتقال دادند و تا زمان ارسال خبر، هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت ایشان در دست نمی باشد.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،دستگیری و بازداشت این فعال کارگری رامحکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اسعد مولودزاده می باشیم.

١٨/١١/١٣٨٨

----------------------

احضار افشین ندیمی به دادگاه انقلاب سنندج

طبق خبر رسیده، افشین ندیمی ازفعالین کارگری کامیاران و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز سه شنبه ٦/١١/١٣٨٨ احضاریه ای از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج دریافت نمود که مبنی بر آن، نامبرده باید روز ٢۵/١١/١٣٨٨ راس ساعت ١٠:٣٠ در این شعبه حاضر و خود را معرفی نماید.
ما اعضای کمیته هماهنگی احضار، بازداشت و دادگاهی فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار پایان یافتن این نوع فشارها هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٧/١١/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com