افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران شرکت آراد غرب


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                          جمعه ٧ آبان ١٣٨٩

شرکت آراد غرب ، یک شرکت سازنده قفل و سوئیچ خودرو، وبا مالکیت شخص انگلیسی می باشد که در جاده کرمانشاه-همدان واقع بوده و مدیریت آن را شخصی ایرانی به عهد ه دارد.
بنابه گزارش رسیده در تاریخ ٨٩/٧/٣ تمامی ٢٧٠ نفر کارگر مشغول به کاردر این شرکت را اخراج کردند.
این کارگران که از داشتن عیدی، پاداش سنوات و مزایا محروم بوده اند، ٢ ماه حقوق معوقه خود را نیز تا کنون دریافت نکرده اند.
یکی از کارگران اخراجی می گوید: بعد از اخراج، اعتراض کردیم، اما نیروی انتظامی دخالت و ما را به پاسگاه برده و در نهایت این کارفرما بود که از ما شاکی شد واز نظر قانونی او باید رضایت دهد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٦ آبان ١٣٨٩