افق روشن
www.ofros.com

آخرین خبر منتشره در خصوص وضعیت علی نجاتی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                             پنجشنبه ٢٦ آبان ماه ١٣٩٠

علی نجاتی که روز ٢١ آبانماه، برای ارائه مدارک پزشکی دال بر بیماری به دادگاه مراجعه کرده بود دستگیر و به زندان دزفول فرستاده شد، هم اکنون در وضعیت بسیار نامناسب جسمی به سر می برد.
خبر منتشره توسط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حاکی است، فعال کارگری علی نجاتی به دلیل هوای آلوده ناشی از ازدحام و استعمال بسیار زیاد دخانیات در بند محل نگهداریش دچار مشکلات تنفسی، سردرد و کاهش فشار خون گردیده است. پزشک زندان نیز پس از انجام آزمایش های پزشکی اعلام کرده است وضعیت سلامتی علی نجاتی خطرناک می باشد و همانند سایر پزشکان از جمله پزشک قانونی طی نامه ای به ضرورت خروج هر چه سریعتر وی از زندان تاکید نموده است. علی نجاتی دچار مشکلات جدی قلبی بوده و در شرایط جسمی بسیار بحرانی بسر می برد و هر روز ماندن در زندان برای او عواقب جسمی بسیار خطرناکی به همراه خواهد داشت.
در بخش پایانی خبر مذکور، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط علی نجاتی شده است و مقامات قضایی را مسئول مستقیم عواقب ناشی از شرایط زندان بر این کارگر زندانی دانسته است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۰