افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران خباز سقز در مقابل اداره کار

کمیتۀ هماهنگی برای کمک - سایت کارگران ایران                                             چهارشنبه ۲۲ مهر ۱٣٨٨


تجمع کارگران خباز سقز در مقابل اداره کار

نماینده کارگران خباز سقز هر سال طی نامه های موجود از نماینده کارفرمایان دعوت به عمل می آورد تا در مورد دستمزد کارگران و پیمان دسته جمعی نشستی داشته باشند .
چند سالی می باشد که نماینده کارفرما به هیچ عنوان تن به توافق نمی دهد . آقای فتاح قادرکرده نماینده کارفرمایان خباز از طرف ریئس اداره کار آقای نادر اردلان حمایت می شود، به این دلیل نماینده کارفرما تن به توافق نمی دهد. سرانجام انجمن صنفی کارگران خباز در تاریخ ٨/۵/٨٨ تشکیل مجمع عمومی داد و موارد فوق را به استحضار کارگران رساند و در نتیجه در مجمع مصوب شد که برابر ماده ١۴٢ قانون کار دادخواست به اداره کار جهت افزایش دستمزد تقدیم کنند . بعد از مصوبه مجمع هیئت مدیره انجمن اقدام به تنظیم دادخواست نمود و رئیس اداره کار از رسیدگی به دادخواست انجمن خودداری کرد.
با توجه به موارد فوق کارگران انفرادی اقدام به تنظیم دادخواست نمودند که رئیس اداره کار از تحویل دادخواست کارگران خودداری کرده و از آنان خواسته تا کپی شناسنامه های خودشان را در دادگستری برابر با اصل کنند و آن وقت دادخواست آنان را تحویل خواهند گرفت .
کارگران به اعتراض به این خواست غیر قانونی ریئس اداره کار معترض شدند و امروز ٢١/٧/٨٨ ساعت ٩ صبح لغایت ۴۵/٩ دقیقه در جلو درب اداره کار تجمع کردند و اعلام کردند که اگر دادخواست آنان را تحویل نگیرند و به آن رسیدگی نشود به تجمع و کاهش تولید در روزهای آینده ادامه می دهند. ریئس اداره کار وقتی تجمع کارگران را دید دستور داد که پرونده های آنان را تحویل بگیرند و به این ترتیب اولین تجمع کارگران خباز به پایان رسید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢١/٧/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com

************

تجمع کارگران خباز سقز، در برابر اداره کار در اعتراض به عدم افزايش دستمزد هایشان

امروز دها نفر از کارگران معترض خباز سقز در اعتراض به عدم افزايش دستمزدهايشان در سال ۸۸ از طرف اتحاديه کارفرمايان در مقابل اداره کار رژيم دست به تجمع زدند.
اتحاديه کارفرمايان و به ويژه نمایند این اتحادیه( فتاح قادر کرده) با اطمينان به حمايتهای بی دريغ اداره کار، تا به امروز پس از گذشت هفت ماه از سال حاضر به افزايش دستمزد کارگران نشده است. به همين علت کارگران خباز به شيوه های مختلف و به مدت طولانی خواهان افزايش دستمزدهايشان هستند.

مجمع عمومی کارگران خباز ۵/۸/ امسال برگزار شد!

در اين مجمع مصوبه ای به تصويب رسيد که سنديکای کارگران خباز سقز موظف شد از طرف کارگران عضو این سنديکا طبق ماده ۱۴۲ قانون کار دادخواست افزايش دستمزد سال ۸۸ کارگران را به اداره کار ارائه دهد. بعدا از مدتی هئيت مديره سنديکا دادخواست جمعی افزايش دستمزد را به اداره کار ارائه داد اما رئيس اداره کار(نادر اردلان) به دادخواست کارگران رسيدگی نکرده و به بهانه های مختلف از رسيدگی به دادخواست سنديکا خود داری کرده است. تا اينکه کارگران خباز مجبور شدند به صورت فردی نیز دادخواست افزايش دستمزدهايشان را به اداره کارارائه دهند. رئيس اداره کار اينبار از کارگران خواسته بود تا به دادگاه مراجعه و فتو کپی شناسنامه هايشان را برابر با اصل و به اداره کار تحويل دهند. اين مسئله باعث اعتراض کارگران خباز شده و در نتیجه امروز از ساعت۹ تا نه و چهل وپنج دقيقه در مقابل اداره کار دست به تجمع اعتراضی زدند. در نتيجه اعتراض کارگران رئيس اداره کار که حامی کار فرمایان است مجبور شد دستور دريافت دادخواست کارگران را صادر کند. بعد از تحويل دادخواست افزايش دستمزد، کارگران تهديد کردند که چنانجه به خواستهايشان رسيدگی نشود در آينده نزديک در مقابل ادارات ونهادهای مربوطه مجداد تجمع و توليد نان را کاهش خواهند داد.

سایت کارگران ایران - ٢١/٧/١٣٨٨

http://www.kargaran-iran.com