افق روشن
www.ofros.com

پدرام نصرالھى از زندان آزاد شد

کمیتۀ هماهنگی - شبكه‌ ھمبستگى                                                                   سه شنبه ١٧ آذر ۱٣٨٨

پدرام نصر الهی آزاد شد

پدرام نصر الهی ،عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که از تاریخ ٢١/٨/٨٨ توسط مامورین انتظامی در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته ، دستگیر و در بازداشت به سر می برد ، امروز شانزده آذر ماه با وثیقه ٣٠ میلیون تومانی آزاد شد . آزادی این عزیز را به تمامی کارگران و خانواده او تبریک عرض می کنیم .

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧/٩/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com

------------------------

پدرام نصرالھى از زندان سرمایه‌دارى آزاد شد

امروز دوشنبه برابر با شانزدهم آذر ماه‌ سال ٨٨ پدرام نصرالهی فعال جنبش کارگرى و ھم چنین فعال جنبش زنان، با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. قابل ذكر است كه‌ پدرام نصرالھى روز پنج شنبه ٢١ آبانماه ٨٨، ساعت ۵:٤٠ دقیقه‌ در حین بر گشت از محل کار، در خیابان فردوسی شھر سنندج، توسط نیرو های امنیتی دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس روانه‌ى قرنطینه‌ زندان شد.
روز پنجشنبه ۵ آذر نیز او را به‌ بند ٢ پاک انتقال داده‌ و روز سه شنبه ١٠ آذر ماه ھم، این فعال خوشنام جنبش كارگرى را به دادگاه سنندج انتقال دادند و بلاخره‌ امروز برابر با ١٦ آذر ماه‌ ٨٨، وى را از زندان آزاد كردند.
ما ضمن تبریك و شادباش به‌ پدرام و خانواده‌ى محترمش، این پیروزى را به‌‌ فعالین كارگرى، نھادھاى مدنى و كارگرى، اتحادیه‌ھاى كارگرى، وب سایتھا، رسانه‌ھاى جمعى و ھمه‌ى كسانى كه‌ در چھار گوشه‌ى جھان براى آزادى فرزاد و پدرام عزیز كه‌ بطور بى وقفه‌ فعالیت و حمایت كردند، شادباش مى گویم و امیدواریم دستھا و قلب ھایمان بیش از این به‌ ھم نزدیك شود‌ و ھمه‌ با ھم یك دنیاى عارى از استثمار را بسازیم .

كمپین آزادى پدرام نصرالھى و فرزاد احمدى

شبكه‌ ھمبستگى كارگرى

سایت اتحاد كارگرى

١٦ آذر ٨٨

www.etehad.se/Maqalat/091207azadi.htm