افق روشن
www.ofros.com

برگزاری گلگشت حمایتی از پدرام نصر الهی و کارگران زندانی هفت تپه دررشت

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                           یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨

به قرار از پیش تعیین شده ، در راستای حمایت از تشکل مستقل کارگران هفت تپه و نمایندگان دستگیر شده و زندانی این تشکل کارگری (سندیکایی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ) که تنها و تنها به خاطر دفاع از منافع کارگران وبه دست آوردن حقوق و مطالبات مسلم خود به زندان افتادند و همچنین در حمایت از پدرام نصر الهی (نه به ز ) ،کارگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،گردهم آیی و گلگشتی از جانب اعضای این تشکل ، در یکی از مناطق اطراف شهررشت برگزار گردید .
در آغاز این تجمع ،یکی از شرکت کنندگان اهداف این گونه گردهم آیی ها ،از جمله گردهم آیی حاضر را که در راستای حمایت از امر خطیر تشکل یابی خود پو و مستقل کارگران و همچنین اعتراض به دستگیری و تهدید و ارعاب آحاد این طبقه (طبقه کارگر) و فعالین کارگری که به بهانه های واهی توسط صاحبان و حامیان سرمایه و عوامل آنان صورت می گیرد بر شمرده و در همین رابطه لزوم افشای سیستم پلیسی و سرکوب سیاسی جنبش های اجتماعی ،از جمله جنبش کارگری را مورد تاکید قرار داد و تبلیغ و ترویج هرچه گستر ده تر و وسیع تر این قبیل اعمال ضد کارگری را در میان آحاد هرچه بیشتری ار کارگران و توده های تحت ستم و استثمار جامعه خواستار شد .
به دنبال این سخنان ،یکی دیگر از اعضای حاضر در گردهم آیی به تحلیل موقعیت جنبش کارگری در وضعیت حاضر و ارتباط آن با جنبش اجتماعی و توده ای جاری به ویژه در اوضاع بحرانی اخیر پرداخت و چشم انداز این جنبش (جنبش کارگری ) را در آینده به بحث و تبادل نظر گذاشت که تنی چند از حاضرین در جلسه ،هر یک به فراخور حال ،زوایای آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند که با توجه به وضعیت موجود در جامعه و احتمال بحران های مالی عمیق و همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیش رو ، به عنوان یکی از پیش شر ط های تغییر و تحولات اساسی در جوامع امروزی ،چشم انداز امید بخشی را برای رونق و ارتقاء جنبش کارگری و رهایی کارگران از وضعیت فلاکت موجود رقم زدند و آینده آن را نوید بخش و امید وار کننده ارزیابی نمودند.
پس از آن بیانیه گلگشت های حمایتی از کارگران زندانی هفت تپه و همچنین پدرام نصرالهی ،توسط یکی از اعضای حاضر در جلسه قرائت گردید که مورد استقبال جمع حاضر قرار گرفت . و در پایان این گردهم آیی نیز شرکت کنندگان ،با تاکید بر حمایت های همه جانبه از کارگران و تشکل های مستقل و توده ای کارگران و حمایت از پدرام نصرالهی و افشای فشار ها و سرکوب پلیسی حاکم که نه تنها هیچ گونه خللی در عزم و اراده کارگران ،برای ادامه مبارزه و پیگیری خواست ها و مطالبات حقه آنان ایجاد نکرده بلکه بیش از پیش برای اتحاد آگاهانه و طبقاتی آنان خواهد افزود و نصب پارچه نوشته هایی در همین زمینه و همچنین پافشاری برای آزادی پدرام نصر الهی ،کارگران زندانی هفت تپه و همچنین تمامی زندانیان سیاسی و جمع آوری کمک مالی برای آن کارگران به کار خود پایان دادند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱٣آبان ۱٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com