افق روشن
www.ofros.com

درباره تغییر نشانی سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری


کمیته هماهنگی                                                                                                 شنبه ٧ فروردین ١٣٨٩


اطلاعیه

درباره تغییر نشانی سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی سایت «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» را فیلتر کرده است. ما این اقدام جمهوری اسلامی را، که با هدف جلوگیری از آگاهی و تشکل سرمایه ستیز طبقه کارگر انجام می گیرد، نقض آشکار حق شهروندان برای بیان آزادانه نظرات و عقاید خود می دانیم و آن را محکوم می کنیم. ما اعلام می کنیم که این گونه اعمال، که اکنون دیگر به راستی کوبیدن آب در هاون را تداعی می کند، کمترین خللی در عزم ما برای مبارزه با نظام سرمایه داری به وجود نخواهد آورد.
بدین وسیله به جای نشانی قبلی، نشانی جدید سایت را به صورت زیربه اطلاع عموم کارگران می رسانیم:

www.hamaahangi.org

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

سوم فروردین ١٣٨٩