افق روشن
www.ofros.com

تازه ترین خبر در باره سرانجام کار کارگران اپل

کمیته هماهنگی                                                                                       شنبه ۱٦ آبان ۱٣٨٨

قبلاً اعلام شده بود که توافق نامه فروش اپل به ماگنا امضا شده و جنرال موتورز ( GM ) با نگه داشتن تنها ١٠٪ سهام، اپل را به ماگنا واگذار کرده است. از زمان اعلام این خبر مدتی می گذرد اما امروز بعد از سخن رانی خانم مرکل در کنگره آمریکا، پس از تأکید مجدد وی بر اهمیت سرکردگی و قداره بندی آمریکا در جهان سرمایه داری و به دنبال سپاس گزاری بی کران او از کمک سرنوشت ساز آمریکا در فروریزی دیوار برلین و اتحاد مجدد دو بخش سرمایه داری آلمان، اعلام شد که جنرال موتورز از واگذاری اپل به ماگنا خودداری خواهد کرد. در این اطلاعیه اضافه شده است که اپل اعلام ورشکستگی خواهد کرد و این در شرایطی است که تا همین امروز دولت آلمان ١٦ هزار میلیون مارک سرمایه های حاصل کار و استثمار کارگران را با سخاوت تمام برای نجات تراست مذکور پیشکش کرده است. همزمان اتحادیه کارگری نیز همنوا با سرمایه داران و دولت سرمایه داری با زدن چوب حراج بر هست و نیست معیشت کارگران آلمان قول داده بود که پول یک ماه مرخصی، کل عیدی و برخی حقوق و امکانات دیگر کارگران را یکجا مصادره می کند و برای نجات اپل به صاحبان تراست مذکور تقدیم می نماید.
سرمایه داران و دولت آن ها و اتحادیه های کارگری آلت دستشان همه این کارها را کرده اند اما اکنون اپل اعلام ورشکستگی می کند و کارگران به کویر مرگ بیکاری پرتاب می شوند. تنها عکس العمل توده های کارگر به دنبال اعلام خبر این جنایات، یاس و سرخوردگی و هراس بوده است. وقتی که کارگران دست بسته تسلیم سیاست های ضدکارگری و سرمایه پرستانه اتحادیه می شوند، وقتی که آنان کل قدرت پیکار ضدسرمایه داری خود را در گورستان سیاه رفرمیسم اتحادیه ای دفن می کنند، وقتی که به همه سازش ها و خفت ها تن می دهند و حاضر به برداشتن هیچ گامی برای اعمال قدرت متحد طبقاتی علیه سرمایه نمی شوند، افتادن در چنین دام هایی و غلتیدن به ورطه چنین جهنم هایی طبیعی ترین حوادثی است که مدام در پیش پای آن ها پهن خواهد شد.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

نوامبر ٢٠٠٩

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com