افق روشن
www.ofros.com

سایت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" دوباره فیلتر شد


کمیته هماهنگی                                                                                           دوشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٨٩

دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، برای بار دوم در طول یک ماه گذشته سایت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" را فیلتر کرد. در شرایطی که میلیون ها کارگر در بی حقوقی کامل و فقر مطلق به شدیدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند، و تهاجم سرمایه داری ودولت مدافع آن به آخرین لقمه نان کارگران هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، دولت سرمایه داری با سرکوب کارگران ومحروم کردن آنها از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله حق آزادی بیان ، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی تجمعات و تظاهرات تلاش می کند جلو هرگونه اعتراض کارگران به وضعیت غیر انسانی موجود وتعرض آنان به سرمایه را بگیرد.تلاش دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای ما به عنوان جمع کوچکی از فعالان جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نیز در همین راستاست و هدفی جز جلوگیری از آگاهی کارگران و ایجاد مانعی دیگر بر سر راه ایجاد تشکل سراسری و سرمایه ستیز طبقه کارگر ندارد. ما این اقدام را نقض آشکار حق آزادی بیان می دانیم و شدیدا آن را محکوم می کنیم. ما همچنان تاکید می کنیم که چنین اعمالی هرگز کوچکترین خللی در عزم ما برای مبارزه با نظام سرمایه داری به وجود نخواهد آورد.
بدین وسیله نشانی جدید سایت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" را به اطلاع عموم کارگران می رسانیم:

www.hamaahangi.net

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٣ اردیبهشت ١٣٨٩