افق روشن
www.ofros.com

احضار محسن حکیمی به دادگاه

کمیته هماهنگی                                                                                      دوشنبه ٢٣ آذر ۱٣٨٨

بر اساس احضاریه ای که روز ٢٢ آذر ٨٨ به دست محسن حکیمی رسیده است، او باید در تاریخ ١٦/١٠/٨٨ در شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حضور یابد. در قسمت مربوط به علت این احضار نوشته شده است « درخصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق برای رسیدگی در این شعبه حاضر شوید». به این ترتیب، معلوم نیست که این احضار به بازداشت حکیمی در سال پیش مربوط می شود یا شکایت جدیدی است.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢٣ آذر ٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com