افق روشن
www.ofros.com

دولت الجزایر نیز در مقابل اعتراض به حذف یارانه ها عقب نشست


کمیته هماهنگی                                                                                                   دوشنبه ٢٠ دیماه ١٣٨٩

پس از ناکامی دولت سرمایه داری بولیوی در هجوم به سطح معیشت مردم، دولت سرمایه داری الجزایر نیز در مقابل اعتراض مردم به حذف یارانه ها عقب نشینی کرد. همزمان با اجرای طرح سرمایه دارانه و ضدکارگری حذف یارانه ها در ایران تحت عنوان «هدفمندکردن یارانه ها»، این طرح در چند کشور دیگر نیز از جمله بولیوی و الجزایر به اجرا گذاشته شد. اما هفته پیش مردم بولیوی و در پیشاپیش آنان طبقه کارگر این کشور با راه پیمایی و تظاهرات و به ویژه با اعتصاب خود دولت را مجبور کردند که اجرای این طرح را متوقف کند و قیمت ها را به وضعیت سابق برگرداند. روز پنج شنبه ١٦ دی نیز مردم الجزایر به خیابان ها آمدند و به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند آرد و روغن و شکر در اثر حذف یارانه های دولتی اعتراض کردند. پلیس الجزایر برای سرکوب مردم معترض اقدام به پرتاب گاز اشک آور و تیراندازی کرد. گفته می شود که تنی چند از مردم معترض در این تیراندازی کشته شده اند. با این همه، دولت الجزایر نیز امروز یک شنبه ١٩ دی در مقابل مبارزه مردم عقب نشینی کرد و اعلام نمود که طرح حذف یارانه ها را اجرا نخواهد کرد و قیمت کالاهای اساسی را افزایش نخواهد داد. این، دومین پیروزی طبقه کارگر در مقابل طرح سرمایه دارانه هجوم به سطح معیشت مردم از طریق حذف یارانه ها در عرض یک هفته اخیر است. آیا کارگران ایران نیز برای مقابله با این هجوم به پا خواهند خاست؟ .

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٩ دی ١٣٨٩