افق روشن
www.ofros.com

ايران خودرو، امروز: تحصن، اعتصاب، عزای عمومی


كارگران فلزكار مكانيك                                                                                         پنجشنبه ٧ بهمن ١٣٨٩

در پي حادثه دلخراش ديشب كارخانه ايران خودرو كه منجر به مرگ چند تن از كارگران زحمتكش اين شركت شد، فضاي كارخانه همچنان به شدت ملتهب است. كارگران معترض كه علت اصلي اين حادثه را اضافه كاری اجباری ميدانند حاضر به ترك كارخانه نشده و همچنان در فضاي كارخانه ايران خودرو متحصن هستند.
اين در حالي است كه از ديروز، ٦ بهمن ماه، مسئولان كارخانه با اعلام عزای عمومی اقدام به تعطيلي كارخانه كرده كه اين تعطيلي امروز هم ادامه دارد. به اين ترتيب از ورود ديگر كارگران به كارخانه جلوگيري شده و مانع از پيوستن آنها به جمع متحصنين گشته اند.
همچنين هنوز اجساد كارگران كشته شده به خانواده هايشان تحويل نشده است. امروز قرار است تعداد ٢٧ نفر از نمايندگان منتخب كارگران در ديداری با وزير صنايع، خواستار پاسخگويی ايشان باشند.

كارگران فلزكار مكانيك

٠٧/١١/٨٩